Ana sayfa » Müzik Eğitimi » Müzik dersinde neler yapmalı?

müzik dersinde neler yapılabilir

Dersin Öğretim Programı ve Kazanımlarıyla İlgili Görüşler:

 • Bazı ünitelerde kazanımlarım öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerine uygun olması gerekmektedir. Örneğin, 10.sınıflarda “yarım bırakılan ezginin devamını kendi oluşturduğu ezgi ile tamamlar” kazanımı gibi.
 • Müzik dersi işlenişinde konuların edebiyat ve dil anlatım dersleri ile bağlantısının kurularak işlenmesinin hedeflenen amaç ve kazanımlara ulaşılmada etkili olacağı düşünülmektedir.
 • Müzik dersinin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarının tam olarak gerçekleşebilmesi için; ders saatlerinin yeterli olması ayrıca derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin bulunması gerekmektedir. Müzik dersindeki müfredat programı ders süresini arttırmayı gerektirmektedir. Bunun yanı sıra öğrencinin müzik açısından yetenekli olması bu ders açısından gerekli olabilir ancak şart değildir. Amaç müziği sevdirebilmek kendi öz müziğini gelecek nesillere aktarabilir.

Öğretim Yöntem-Teknikleri ve Materyal Kullanımı :

 • Beyin Fırtınası, Gösteri, Soru-cevap, Rol Yapma, Drama, Benzetim, İkili ve Grup Çalışmaları, Eğitsel Oyunlar, Takrir, gibi çeşitli teknikler ders ve konunun içeriğine göre uygulanmaktadır. Özellikle akıllı tahtanın daha aktif bir şekilde kullanılması için gerek EBA sitesinde gerekse diğer kaynaklarda kullanılması gerekmektedir.
 • Genel ses açma becerilerinin gerekliliği pek bilinmiyor maalesef. Öğretmenler tarafından anlatılıyor fakat uygulama safhasında sıkıntılar yaşanıyor. Örnek profesyonel dahi olsa sesine güvendiği için ses açma tekniklerini uygulamadan esere başlamak istiyor. Konser öncesi dahi ses açma tekniğini uygulamayan koristler mevcuttur.
 • Düzenli ses açma teknikleri yapılarak müzik yeteneğini geliştirilebilir.
 • Ders dışı faaliyetlerin arttırılması (konser, dinleti) ve bu etkinliklere öğrencilerin katılımının sağlanması esas olduğu belirtilmiştir.
 • Okullarda bu dersi uygulamalı olarak öğretebilmek için materyal kullanımı esastır.
 • Ayrıca özel ses sistemi bulunan müzik sınıfları kullanılması bir ihtiyaçtır. Öğrenciler bu sınıflarda enstrümanlar ile tanışması ve öğrenmesi gerekmektedir.
 • Kulaktan öğretim yönteminin uygulanmasında ve dersin işlenmesinde herhangi bir sıkıntı yoktur.
 • Koroyla öğretim yönteminin uygulanmasında grup olarak çalışmalar yapılabilmektedir.
 • Kendini denetlemeyle yönteminin uygulanmasında zaman yeterli olduğu sürece uygulanabilmektedir.
 • Katılımla öğretim yönteminin uygulanmasında nota kullanılmadan sözler doğaçlama seslendirilir.
 • Bireysel programlama yönteminin uygulanmasında öğretmen tarafından bireysel programlama yapılırsa başarının artacağı örneklerle gösterilir.
 • Öğrencinin başlatması yöntemi, kendi kendine öğrenme yöntemi bireysel seslendirme yaklaşımı yönteminin uygulanmaktadır.
 • Müzik derslerinde kullanılan yöntem ve teknikler birebir uygulamalı olarak yapılmaktadır. Şarkılar kulaktan öğretilerek birebir seslendirme istenmektedir.
 • Papağan yöntemi, kulaktan öğretme ve uygulamanın yanı sıra teorik konularda soru-cevap yöntemi kullanılmaktadır. Değişik müzik türleri dinletilirken CD ve internetten yararlanılmaktadır.
 • Dini musiki derslerinde sözlü anlatım yöntemleri, ud, keman vd. Türk müziği çalgılarıyla ilahi repertuarı oluşturulmalıdır.
 • Dini musiki derslerinde ise, öğretim yöntemleri sınıf içi ses ve nefes alıştırmaları, temel müzik bilgileri, makam, usul ve Türk tasavvuf müziği nazari bilgileri, akıllı tahta ortamında muhtelif örneklerle anlatım yaparak çeşitli öğreti metotları uygulanmalıdır.

Ders Kitapları ve Öğretim Materyalleri ile İlgili Görüşler:

 • Kitaplar programdaki kazanımları gerçekleştirecek şekilde geliştirilmelidir.
 • Kitaplarda eserlerin daha eğlenceli eserlerden derlenmesi gerekir.
 • Okullarda Müziksel beceri sınıflarının (Müzik odaları, enstrüman çalma odalarının olmaması vb.), materyal olarak kaliteli enstrümanların alınamaması, alım değeri yüksek olan araç ve gereçlerin temin edilmesi gerekir. Ayrıca, okullarımızda bulunan akıllı tahtalardan ders anlatımı için video gösterimi, slayt, resim vb. materyallerin bulunmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 • Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması konusunda içinde bulunduğumuz çağ bilim ve teknoloji çağı olması nedeniyle öğrencilere araştırma ödevleri verilebilir. Öğrencilere sunumlar hazırlatılabilir, okul idaresi ve bilgisayar bölümüyle irtibata geçilerek hazırlanan bu sunumlar öğrencilere izlettirilebilir. Enstrüman topluluklarına gereken önem verilmeli ve enstrüman eksikliği giderilirse dersler verimli hale getirilip öğrenci ilgisi artırılabilir.
 • İmam Hatip Liseleri için hazırlanan Dînî Mûsikî kitabından yararlanılabilir.

Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı:

 • Müzik dersindeki ders işleniş süreci sadece yetenekli öğrenciler için önemli olmaktadır. İlgisiz öğrenciler ön sıralara alınarak, ilgilerini çekecek konulara değinip sonra derse devam edilebilir.
 • Öğretmen derse zamanında ve hazırlıklı gelirse, dersi işlemekte ve sınıfının tamamının katılımında ısrarcı olursa ders işleminde bir problem yaşanmayacağı düşünülmektedir.
 • Dersin işlenmesinde öğretmen sesini etkili bir biçimde kullanmalı, karşılaştırma yapmaktan kaçınmalı, verdiği sözleri tutmalı, sınıfını amacına uygun bir biçimde organize etmeli, öğrencilerin problemleri ile ilgilenmelidir.
 • Dersin işlenişinde öğrencilere karşı ceza ve ödülü sınırlı bir şekilde kullanmalıdır.
 • Öğretmenlerin ders işleme yönteminde kendine has ilke ve kuralları olmalı.
 • Sınıfta dersin işlenişi sırasında günlük hayattan veya kendi yaşamımızdan öğrencilere bazı örnekler verilmesinin iletişim bağını kuvvetlendirebileceği belirtilmiştir.
 • Öğrencilerin ilgisini artırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için şu çalışmalar yapılabilir; Bireysel farklılıklara sınıf içinde ve dışında saygılı olmak. Sınıf yönetiminde demokratik süreci işletmek. Öğrenci etkinliklerini yönlendirici ve destekleyici olmak. Öğrencilere karşı esnek ve hoşgörülü olmak. Sınıfta karar verme sürecine öğrencileri de katmak. Her öğrenciye önem ve değer vermek ve bunu öğrencilere hissettirmek. Öğrencilerle ilişkilerinde iletişime ve eleştiriye açık olmak.

Okul İçi ve Dışı Sosyal-Kültürel Etkinliklerle İlgili Görüşler:

 • Okullarda yapılan etkinlikler koro ve orkestra oluşturulması, öğrencilerin konserlere katılımlarının sağlanması şeklindedir. Bunların gerçekleştirilebilmesi için diğer zümrelere ve okul idarelerine de çok iş düşmektedir. Üniversitelerin müzik bölümünden yararlanarak etkinlikler arttırılabilir.
 • İl içi ve il dışı üniversite gezilerinin 9. sınıftan itibaren desteklenmesi vizyonunun gelişmesine katkı sağlayacaktır.
 • Yazar, şair ve akademisyenlerle öğrencilerin buluşturulması; bu konuda yapılan çalışmaların arttırılması ve yaygınlaştırılması gereklidir.
 • Dönem içerisinde öğrencilerimizin eğitim öğretim yılı süresince yapılan koro çalışmalarının öğrencilerimizin sosyalleşmelerinde olumlu katkılar sağladığı
  gözlemlenmiştir.
 • Öğrencilerin okula olan ilgi ve sevgilerinin artırılması için çeşitli klasik müzik konserlerine, tiyatroya, müzelere geziler düzenlenmesinin faydalı olabileceği belirtildi.
 • Okul içi yapılan müzik yarışmalara idarecilerin ve diğer branş öğretmenlerin katılımın
  sağlanması ve aktif rol alması.

Mesleki Gelişim :

 • “Çağdaş Müzik dersi öğretmeni nasıl olmalıdır?” sorusuna cevap verebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak gerektiği, bunun için alana hakim olmak, öğretmenlik meslek bilgisine ve genel kültür alanlarında çok iyi olmak gerektiği kaydedilmiştir.
 • Müzik derslerinde öğrencilerimize müzik kültürünü kazandırmak gerekmektedir. Eğitim sürece dayanır. İlkokullarda Müzik derslerine sınıf öğretmenlerinin girmemesi, alanında uzman branş öğretmenlerinin girmesi gerektiği ifade edilmiştir.
 • Dersin amacına uygun olarak işlenmelidir. Çocuklara küçük yaştan başlayarak ses eğitimi ve sesinin farkında olmasını kazandırmamız gerekmektedir.
 • EBA ve diğer internet sitelerindeki müzik ile ilgili yayınlar mutlaka takip edilmeli bu sayede branş hem de öğretmenlik mesleği için mesleki olarak zamanı takip etmek gerektiği kararlaştırılmıştır.

Kaynak: İnternet ortamında bulduğum bir PDF belgesi ve maalesef sahibi yok.

Translate »