Ana sayfa » Eğitim » İlk ve Ortaokullarda Dönem Sonu İşlemleri
somestr_tatili_

İlk ve Ortaokullarda Dönem Sonu İşlemleri

1-) 2013-2014 öğretim yılı 1. Dönem Sınav Tarih ve notlarının eksiksiz girilmesi,

2-) Her dersten mutlaka en az 1 tane Ders ve Etkinliklere Katılım notunun verilmesi,

3-) Proje ve Performans ödevleri verilmiş ise bunlara dair değerlendirme formlarının tutulması ve notlarının e-Okul Sistemine işlenmesi, Proje ödevlerinin öğretmen tarafından saklanması,

4-) E-Okul sisteminde bulunan Karne Bilgileri – Öğretmen Görüşünün Şube Rehber öğretmenlerince mutlaka her öğrenci için girilmesi

5-) Davranış notlarının eksiksiz girilmesi,

6-) E-Okul sistemi içerisinde Şube Rehber öğretmenlerince Sınıf Kitaplığı oluşturulduktan sonra her öğrencinin okumuş olduğu kitapların girilmesi,

7-) Karnelerin Ortalarına Okul Mührünün basılması, Davranış Çizelgeleri, Not Çizelgelerinin Branş öğretmenlerince mutlaka imzalanması, birer nüshalarının alınması.

8-)Sınıf ders defterlerinde eksik konu ya da imzaların tamamlanması.

9-)Sınıf şube rehber öğretmenleri tarafından sosyal etkinlikler tamamlandı butonu mutlaka işaretlenerek kaydedilmesi.

10-)Bep planı uygulanılan öğrencilere 1. dönem not ortalaması 45 puanın altında verilmemesi.

11-)Mazeretleri nedeniyle okula gelmeyen derslere girmeyen öğrencilerin yazılı sınavlarının yapılarak notları okul idaresi ile işbirliği yapılarak girilmesi.

12-) 1. Dönem Mazeretsiz olarak yazılı ve uygulamalı sınavlara katılmayan öğrencilere; yazılı, performans ve der içi-ders dışı etkinlikler bölümlerine G(Girmedi) harfi yazılmalıdır.

13-)Öğrencilerden e okulda dosya bilgileri eksik yada yanlışlıklar var ise şube rehber öğretmenleri tarafından doğru bir şekilde düzeltilerek doldurulmalıdır.

14-) Öğretmen nöbet defterinde imzası bulunmayan öğretmenlerin nöbetleri bulunan günleri İmzalaması,

15-)1.Dönem not çizelgeleri okul idaresi tarafından çıkarılıp öğretmenlere verilecektir.

16-)1.kanaat dönemi not çizelgelerinin Müdür Yardımcısına imzalanarak teslim edilmesi.

17-)Not çizelgelerinde eksik ve hatalı olanların düzeltilmesi, imzalanması ve idareye teslim edilmesi,

18-)23 Ocak tüm şube rehber öğretmenlerin okullara gelerek karneleri imzalayıp okul idaresine teslim edeceklerdir.

19-)24 Ocak günü tüm sınıf şube rehber öğretmenleri kendi sınıflarının karnelerini sınıfta vermek üzere okulda hazır bulunacaklardır.

20-)İlköğretim kurumları Yönetmeliğinin 107. Maddesine göre Teşekkür, Takdir, Başarı, Üstün Başarı gibi belgeler konusunda Sınıf Rehber Öğretmenleri tarafından öğrencilere gerekli rehberliğin yapılması,

Ödüllendirilecek Davranışlar ve Ödüller

Madde 107 — Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca, örnek davranışları ile derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler;

a) (Değişik: 21/07/2012 – 28360 RG) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar “Teşekkür,

b) (Değişik alt bent : 5.10.2007/26664 RG) 85.00 puan ve yukarı olanlar “Takdirname,”

c) (Değişik alt bent : 5.10.2007/26664 RG) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Takdirname alanlar “Üstün Başarı” ( EK-7 ),

ç) (Ek alt bent : 05.10.2007/26664 RG) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Teşekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaçından takdirname, diğerlerinden teşekkür alanlar “Başarı” (EK- 7/1) belgesi ile ödüllendirilir.

(Değişik: 21/07/2012 – 28360 RG) Ayrıca, ilköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın;

a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren,

b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren

öğrenciler “Onur Belgesi” (EK-8) ile ödüllendirilir. Bu ödüller, e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulunun toplantı tarih ve karar numarası ödül belgesinin tarih ve numarası olarak kabul edilir.

Translate »