Ana sayfa » Eğitim » Müzik Öğretmenliği Örnek Sınav Uygulamaları

1- Geniş aralıklı 5 ayrı sesin “na” hecesi ile tekrarı (5 puan)
2- Verilen 5 ayrı armonik iki sesin “ na” hecesi ile tekrarı (10 puan)
3- Verilen kılavuz sesten sonra, ayrı ayrı çalınacak 5 değişik sesin adı ve yüksekliği ile söylenmesi (20 puan)
4- Verilen kılavuz sesten sonra istenen 5 ayrı sesin adı ve yüksekliği ile seslendirilmesi (20 puan)
5- Verilen bir ezginin “na” hecesi ile tekrarı (20 puan)
6- Şarkı, türkü ya da marş söyleyerek gösterdiği sesini kullanabilme becerisi için (25 puan)
Eleme sınavının bitiminde komisyon üyelerince adaya verilen puanların toplamının üye sayısına bölünmesi ile adayın başarı puanı bulunur. 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 50 (elli) puan alan adaylardan kontenjanın 2(iki) katı sayıda aday, Seçme Sınavına alınmak üzere puan sıralamasına göre belirlenir. Puanların eşit olması durumunda ÖSS puanı dikkate alınır.
Seçme sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığınca ilan edilir.
SEÇME SINAVININ YAPILMASI
MADDE 9. Seçme sınavı yazılı ve uygulamalı olarak yapılır:
1- Dikte: Geçici değiştirilmiş seslerin de kullanıldığı do majör tonunda ve 2/4 lük ölçüde ikilik, dörtlük, sekizlik ve onaltılık nota değerlerinden oluşan 8 (sekiz) ölçülük bir dikte parçası çalınır ve adaylardan yazılması istenir. Dikte sınavı, aynı gün sınava alınacak adaylara uygulanır.
2- Deşifre: Geçici değiştirilmiş seslerin de kullanıldığı do majör tonunda ve 2/4 lük ölçüde ikilik, dörtlük, sekizlik ve onaltılık nota değerlerinden oluşan 8 (sekiz) ölçülük bir ezginin nota adı, değeri ve ses yüksekliğine göre okunması istenir.
3- İki Ses Duyma: Onlu aralık içinde büyük, küçük, tam, artık ve eksik aralıklardan 6 (altı) tanesi armonik olarak çalınır ve ayrı ayrı tekrarlanması istenir.
4- Akor Duyma: 3 tane üç sesli, 3 tane dört sesli akor duyulup tekrar edilecektir.
5- Ezgi Tekrarlama: 2/4 lük ölçüde kısa ve uzun iki ayrı ezginin “na” hecesi ile tekrarlanması istenir.
6- Ses Yeteneği: Adayın ses niteliğini, ses sınırını, sesinin işlenebilirliğini ayrıca tonal duygusunu belirlemek için şarkı, türkü ya da marş söylemesi istenir.
7- Ritm Tekrarlama: 2/4 lük ölçüde vurulan dört ölçülük ritm örneğinin el çırparak tekrarlanması istenir.
8- Çalgı Becerisi: Adayın çalgısındaki ve piyanodaki teknik düzeyini belirlemek için iki eser çalması istenir.

BAŞARI NOTU VE KESİN KAYIT HAKKI KAZANMA
MADDE 10. Seçme Sınavında ölçme ve değerlendirme 100(yüz) tam puan üzerinden yapılır.
Buna Göre;
Dikte………………………..8 puan
Deşifre………………………8 puan
İki Ses Duyma……………..12 puan
Akor Duyma……………….12 puan
Ezgi Tekrarlama:
I. Grup Ezgi……………5 puan
II. Grup Ezgi………… ..10 puan
Ses Yeteneği:
I. Ses Kalitesi…………10 puan
II. Tonal Duygu………..10 puan
Ritm Tekrarlama…….10 puan
Çalgı Becerisi………..15 puan [Çalgı (10 puan) + Piyano (5 puan)]

………………………………………….. ………………………………………….. …….

Muğla Üniversitesi Müzik Öğretmenliği

I. AŞAMA SINAVI
Bu aşama ön eleme niteliğinde olup, bireysel ve sözlü-uygulamalı olarak yapılır. Adayın sadece müzikal işitme yeteneği genel boyutlarıyla ölçülerek “ritim-işitme”, “tek ses işitme” ve “ezgi işitme” yetenekleri değerlendirilir.
Müzik Yeteneği Değerlendirme Ağırlıkları:
a) Ritim İşitme:% 10b) Tekses İşitme:% 10c) Çokses İşitme:% 40d) Ezgi İşitme:% 40

Bu aşamada yapılan eleme sonucunda, Anabilim Dalına alınmak üzere ilan edilen öğrenci kontenjanının üç katı aday puan sıralamasına göre II. Aşama sınavına alınır. Diğer adaylar, başarısız ilan edilir. I. Aşama sınavında başarılı olarak II. Aşama sınavına girmeye hak kazanan adayların I. Aşama sınavında aldığı puanlar, sadece II. Aşama sınavına girebilmek için yapılan değerlendirmede kullanılır, ÖYSP hesaplanmasında dikkate alınmaz.

II. AŞAMA SINAVI
Bu aşamada önce adayın ön şart özelliklerine bakılır, ön şart özellikler yönünden yeterli görülmeyen adayın müzikal özellikleri değerlendirilmez ve aday başarısız ilan edilir.
Ön şart özelliklere şu kurallara uyularak bakılır:
Adayın ses ve konuşma özellikleri ile bedensel özellikleri yönünden durumu dikkatle gözlenir ve incelenir. Bunun için adaydan belli davranışlarda bulunması, belli hareketleri yapması ve yinelemesi istenir. “Ön şart özellikler” başlığı altında belirtilmiş olan istenmedik özelliklerden bazılarına sahip olduğu saptanan veya böyle bir izlenim uyandıran adayların durumu; “Değerlendirme” aşamasından önce Sınav Komisyonu Kararı ve Sınav Yürütme Kurulu’nun onayı ile topluca gözden geçirilerek karara bağlanır.
“Ön Şart Özellikleri bakımından istenmeyen özelliklerden birine veya bazılarına sahip olduğu halde çeşitli yollarla bunu gizleyen ya da gizleyerek belirlenmesini engelleyen adayın, bu durumu sonradan anlaşıldığında, kesin kayıt hakkı kazanıp Fakülteye (Bölüme) kaydını yaptırmış olsa dahi Sınav Komisyonu ve Sınav Yürütme Kurulu tarafından tutanak tutularak kaydının silinmesi sağlanır. II. Aşama sınavı bireysel ve sözlü-uygulamalı olarak yapılır.
Müzik Özel Yetenek Sınavı II. Aşaması şu sıraya göre izlenir :
a) Görüşme (Mülakat)
b) Ön şart özelliklere bakma
c) Müzikal özellikleri değerlendirme

A- ÖN ŞART ÖZELLİKLER

MADDE : 17
a) Ses Özelliği : Adayın sürekli veya kalıcı bir ses bozukluğu veya kısıklığı bulunmamalıdır.
b) Konuşma Özelliği : Adayın Müzik Eğitimi Anabilim Dalında sağlıklı öğrenim görmesinde ve müzik öğretmeni olarak yetişmesinde engelleyici konuşma kusurları ( ileri derecede kekemelik, pepelik bulunmamalıdır).
c) Bedensel Özellikler : Adayda sağırlık veya çok ağır işitme özelliği, Anabilim Dalında öğretimi yapılan çalgıları çalmayı, müzik öğretmeni olarak yetişmeyi engelleyici bedensel sakatlık, eksiklik ve kusurlar (ellerde parmak eksikliği, aşırı derecede topallık, çolaklık, kamburluk vb.) bulunmamalıdır. Ön şart özellikleri bakımından yeterli olmayan adaylar Müzik Eğitimi Anabilim Dalına alınmazlar.

B- MÜZİKAL ÖZELLİKLER

Adayda değerlendirilecek müzikal özelliklerin sırası ve yetenek sınavı içindeki ağırlıkları şunlardır :

1) Müziksel İşitme Yeteneği:% 652) Müzikal Söyleme Yeteneği:% 253) Müzikal Çalma Yeteneği:% 10

1) Müziksel İşitme Yeteneği (Ağırlığı % 65)
Adayın Müziksel İşitme Yeteneği içinde değerlendirilecek özellikler ile bunların % 65 içindeki ağırlıkları şunlardır:

Ritim İşitme (% 5)
Verilen bir ritmik bütünü eli ile veya kalemle vurarak aynen tekrar edebilme.
İki Ses işitme (% 10)
Piyanoda çalınarak verilen tek sesleri aynı biçimde sesiyle tekrar edebilme. Piyanoda aynı anda çalınarak (tınlatılarak) verilen iki sesi çözümleyerek kendi sesi ile ayrı ayrı verebilme.(önce kalın sesi, sonra ince sesi)
Üç Ses İşitme (% 10)
Piyanoda aynı anda çalınarak (tınlatılarak) verilen üç sesi çözümleyerek kendi sesi ile ayrı ayrı verebilme (önce en kalın sesi, sonra orta sesi daha sonra ise ince sesi)
Dört Ses işitme (% 10)
Piyanoda aynı anda çalınarak (tınlatılarak) verilen dört sesi çözümleyerek kendi sesi ile ayrı ayrı verebilme.(en kalın sesten en ince sese doğru)
Ezgi İşitme (% 30)
Piyanoda çalınarak verilen bir ezgiyi ya da ezgi parçasını aynı biçimde kendi sesi ile tekrar edebilme.
2) Müzikal Söyleme Yeteneği (Ağırlığı % 25)
Adayın müzikal söyleme yeteneği içinde kapsanan boyutlar ve özellikler ile bunların % 25 içindeki ağırlıkları şunlardır :

Ses Gürlüğü (% 5)
Yeterince büyük ve gür bir sese sahip olabilme.
Ses Genişliği ( % 5)
Yeterince geniş bir ses alanına sahip olabilme.
Doğru ve Temiz Söyleme (% 5)
Sesini doğru ve temiz kullanabilme/şarkı (ezgiyi)doğru ve temiz söyleyebilme
Önde ve Anlaşılır Söyleme (ağırlığı % 5)
Sözleri önde ve anlaşılır söyleyebilme/şarkıyı önde ve anlaşılır söyleyebilme
Müzikal Söyleme ( % 5)
Sesini duyarlı ve etkili kullanabilme/şarkıyı duyarlı ve etkili söyleyebilme, sınavda müzikal söyleme yeteneğinin değerlendirilebilmesi için aday, sınav için hazırladığı veya en iyi bildiği 1-2 şarkıyı söyler. Hazırladığı bir şarkı ile (okul şarkısı, marş, halk türküsü vb.) gerektiğinde adaylardan belli bir şarkıyı söylemesi istenebilir.
3) Müzikal Çalma Yeteneği (Ağırlığı % 10)
Adayın müzikal çalma yeteneği içinde kapsanan boyutlar ve özellikler ile bunların % 10 içindeki ağırlığı şunlardır:

Görsel-Çalgısal Algılama (% 1)
Gösterilen bir duruş, tutuş veya çalma biçimini (tekniğini) doğru algılayabilme
Duruş-Tutuş Eşgüdüm (% 2)
Çalgısına uygun bedensel duruş alabilme, çalgısını yapısına uygun tutabilme, kullanabilme, çalarken ilgili organ ve hareketlerini doğru eşgüdümleyebilme.
Doğallık-Rahatlık-Yumuşaklık (% 2)
Çalarken doğal, rahat ve yumuşak bir görünüme sahip olabilme,
Doğru temiz Çalma (% 3)
Çalgısından doğru ve temiz ses elde edebilme/parçayı doğru ve temiz çalabilme,
Müzikal Çalma (% 2)
Çalgısından duyarlı ve etkili ses elde edebilme/parçayı duyarlı ve etkili çalabilme. Sınavda müzikal çalma yeteneğinin değerlendirilebilmesi için aday,sınav için hazırladığı veya en iyi bildiği 1-2 parçayı çalar. Hazırladığı bir şarkıyı doğru ve müzikal çalması ile çalgı tekniklerini kullanmadaki başarısı dikkate alınarak gerektiğinde adaydan belli bir parça çalması istenir.
………………………………………….. …………………………………………

Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği
I.AŞAMA SINAVI
Müzik yetenek sınavının I.aşaması, ön eleme niteliğinde olup bireysel ve sözlü -uygulamalı olarak yapılır ve adayın sadece müzikal işitme yeteneği genel boyutları ile ölçülüp değerlendirilir.
Bu aşamada adayın “iki ses işitme”, “üç ses işitme”, “dört ses işitme”, “ezgi işitme” ve “ritim işitme” yetenekleri değerlendirilir.
Müzik yetenek sınavının I. Aşamasında, müzikal işitme yeteneği içinde yer alan alt yetenek ağırlıkları sırasıyla şöyledir :
·İki ses işitme : % 18
·Üç ses işitme : % 16
·Dört ses işitme : % 10
·Ezgi işitme : % 40
·Ritim işitme : % 16
Bu aşamada yapılan elemede, 50 ( elli ) ve daha yüksek puan alanlar ikinci aşama sınavına girme hakkı kazanırlar. I.Aşama sınavında başarılı olan ve II. Aşama sınavına girmeye hak kazanan adayların, I. Aşama sınavında aldığı puanlar, sadece II. Aşama sınavına girebilmek için yapılan değerlendirmede kullanılır; II. Aşama sınavı sonucunda yapılan genel başarı değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.
II.AŞAMA SINAVI
Bu aşamada önce adayın ön şart özelliklerine bakılır. Ön şart özellikleri yönünden yeterli görülmeyen adayın müzikal özellikleri değerlendirilmez ve aday başarısız ilan edilir.
Ön şart özelliklerine şu kurallara uyularak bakılır :
Adayın ses ve konuşma özellikleri ile bedensel özellikleri yönünden durumu dikkatle gözlenir ve incelenir. Bunun için adaydan belli davranışlarda bulunması, belli hareketleri yapması ve yinelemesi istenir. “Ön Şart Özellikler” başlığı altında belirtilmiş olan istenmedik özelliklerden bazılarına sahip olduğu saptanan veya böyle bir izlenim uyandıran adayların durumu; “Değerlendirme” aşamasından önce Sınav Komisyonu Kararı ve Sınav Düzenleme Kurulunun onayı ile topluca gözden geçirilerek karara bağlanır.
“Ön Şart Özellikleri” bakımından istenmeyen özelliklerden birine veya bazılarına sahip olduğu halde çeşitli yollarla bunu gizleyen ya da gizleyerek belirlenmesini engelleyen adayın, bu durumu sonradan anlaşıldığında, kesin kayıt hakkı kazanıp Fakülteye (bölüme ) kaydını yaptırmış olsa dahi Sınav Komisyonu ve Sınav Düzenleme Kurulu tarafından tutanak tutularak kaydının silinmesi sağlanır. II. Aşama sınavı bireysel ve sözlü – uygulamalı olarak yapılır.
Müzik Özel Yetenek Sınavı II. Aşaması şu sıraya göre izlenir:
·Ön Şart Özelliklerine bakma
·Müzikal özelliklerini değerlendirme
·ÖN ŞART ÖZELLİKLERİ
Madde 23:
a)Ses Özelliği : Adayın sürekli veya kalıcı bir ses bozukluğu veya kısıklığı bulunmamalıdır.
b)Konuşma Özelliği : Adayın Müzik Eğitimi Anabilim Dalında sağlıklı öğrenim görmesinde ve müzik öğretmeni olarak yetişmesinde engelleyici konuşma kusurları ( ileri derecede kekemelik, pepelik) bulunmamalıdır.
c)Bedensel Özellikler : Adayda sağırlık veya çok ağır işitme özelliği, Anabilim Dalında öğretimi yapılan çalgıları çalmayı, müzik öğretmeni olarak yetişmeyi engelleyecek bedensel sakatlık, eksiklik ve kusurlar ( ellerde parmak eksikliği, aşırı derecede çolaklık vb.) bulunmamalıdır.
Ön Şart Özellikleri bakımından yeterli olmayan adaylar Müzik Eğitimi Anabilim Dalına alınmazlar.

MÜZİKAL ÖZELLİKLER
Madde 24-Adayda değerlendirilecek müzikal özellikler ve bunların ikinci aşama müzik yetenek sınavı içindeki ağırlıkları şunlardır:
1. Müziksel okuma ( solfej ), Yazma ( dikte ) yeteneği : % 60
2.Müziksel söyleme yeteneği : % 20
3.Müzikal çalma yeteneği : % 20
1 – Müziksel okuma ( solfej ), Yazma ( dikte ) yeteneği
a) Müziksel yazma ( dikte ) sınavı : İkinci aşamaya girmeye hak kazanan bütün adaylar belirtilen gün ve saatte gruplar halinde sınava alınır. Bu aşamada adaylardan kendilerine dağıtılacak mühürlü nota kağıdına piyano ile çalınacak ikişer motiflik iki ezgiyi ölçü, nota ve süreleri ile yazmaları istenir. Yazma için verilecek süreler çalma işlemi başlamadan önce adaylara bildirilir.
b) Müziksel Okuma ( deşifre – solfej ) sınavı : Bu sınavda aday öğrenciler salona birer birer alınır ve kendilerinden daha önce karşılaşmadıkları ezgilerden okunması istenir.
2- Müziksel söyleme yeteneği
Bu sınavda adayın, sesini kullanmaya ilişkin özellikleri ve becerileri ölçülür. Müziksel sınavında tüm adayların İstiklal Marşı’ nı doğru, temiz bir sesle ve anlaşılır bir Türkçe ile söylemeleri gerekir. Sınav için hazırlanacak ikinci eser ( parça ) adayların kendileri tarafından seçilir. Bu sınavda adayların ses özelliklerine göre belirlenen parçalar çerçevesinde, seslerini kullanabilme yetenekleri ölçülür. Adayların bu sınavda müziksel söyleme becerileri puanlanırken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur.
a) Sağlıklı sese sahip olma : Seste hava, kısıklık, hışırtı, kırılma ve çatlama gibi olumsuz özelliklerin bulunmamalıdır.
b) Sesin tınısı gürlüğü ve genişliği: Aday yeterince gür bir sese, geniş bir ses alanına, güzel bir ses rengine sahip olmalıdır.
c) Doğru ve Temiz söyleme: Şarkı doğru ritimlerde ve temiz sesle söylenmelidir.
d) Konuşmada Anlaşılırlık: Seslendirilen şarkıda sözler,açık ve anlaşılır olmalıdır.
e) Müziksel Duyarlılık: Seslendirilen şarkıda ses duyarlı, etkili ve anl***** uygun kullanılmalıdır.
3- Müziksel çalma yeteneği :
a) Müziksel çalma yeteneğinde adayların tuşlu dokunmalı ( piyano ), mızraplı, tezeneli (gitar,mandolin, bağlama, kanun, ud vb.) yaylı – sürtmeli ( keman, viyola, kontrbas, kemençe vb.) ve soluklu üflemeli ( blokflüt, yanflüt, obua, klarnet, ney, mey vb. ) çalgılardan biriyle kendi hazırladıkları bir parçayı çalmaları gerekir.
Vurmalı (davul, zil, bateri, darbuka, def vb.) mekanik öğeler taşıyan ve programlanabilir öğeleri olan ( elektronik org vb.) çalgılarla sınava girilmez. Adaylar sınava girmeden önce sınavda çalacakları piyano, kontrabas vb. taşınması zor olanların dışındaki çalgıları beraberinde getirirler. Bir aday sınavda yalnız bir çalgıyı çalabilir.
b) Doğru ve Temiz Çalma : Çalgısından doğru ve temiz ses elde edilmesiyle eserin doğru/ koparılmadan seslendirilmesi değerlendirilir.
c) Teknik Düzey : Eserin gerektirdiği teknik becerilerin uygulanabilirliği değerlendirilir.
d) Müziksel Yorum : Çalgıdan duyarlı ve etkili ses elde edilmesi ile eserin müzikal çalışması değerlendirilir.
e) Eserin Düzeyi : Adayın çalacağı eserin düzeyi ve güçlük derecesi değerlendirilir.
………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …..

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
MÜZİK ÖZEL GİRİŞ YETENEK SINAV YÖNERGESİ
MÜZİK ÖZEL GİRİŞ YETENEK SINAVI TEMEL İLKE VE KURALLARI
Özel Yetenek Sınavı iki aşamalı olarak yapılacaktır. Birinci aşama sınavı ön eleme niteliğinde olup, bu sınavda başarılı olanlar ikinci aşama sınavına girebilme hakkını kazanacaklardır. Birinci aşama sınavı başarı alt puanı 50 olup, 50 ve üstünde alanlar ikinci aşama yetenek sınavına girebileceklerdir.

BİRİNCİ AŞAMA SINAVI
Bu aşamada adaylar bireysel olarak sınava alınacaklar ve sınavları sözlü-uygulamalı olarak Çok Ses İşitme, Ezgi İşitme ve Ritim İşitme boyutlarında değerlendirilecektir.
Çok Ses İşitme
1 İki Ses İşitme
Piyanoda çalınan ve aynı anda tınlayan 6 adet çeşitli aralığın aday tarafından sesiyle yinelenmesi
1.2 Üç Ses İşitme
Piyanoda çalınan ve aynı anda tınlayan 4 adet majör, minör veya makamsal bir akorun kök, birinci veya ikinci çevirme halleriyle aday tarafından sesiyle yinelenmesi
1.3 Dört Ses İşitme
Piyanoda çalınan ve aynı anda tınlayan 2 adet majör veya minör yedili akorun kök, birinci veya ikinci çevirme halleriyle aday tarafından sesiyle yinelenmesi
Ezgi İşitme
Piyanoda çalınan ikişer motiften (4 göze) oluşan tonal ve makamsal iki ayrı ezginin aday tarafından sesiyle yinelenmesi
Ritim İşitme
İkişer motiften (4 göze) oluşan iki ayrı ritim cümlesinin aday tarafından yinelenmesi

TABLO 1. BİRİNCİ AŞAMA SINAVINDA ÖLÇÜLECEK BOYUTLAR VE PUANLAR
İki Ses İşitme
Üç Ses İşitme
Dört Ses İşitme
Ezgi İşitme
Ritim İşitme
Toplam Puan
6×3=18
4×4=16
2×5=10
8×5=40
8×2=16
100

İKİNCİ AŞAMA SINAVI
Birinci Aşama Sınavı sonuçları sınav bitiminde Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda ilan edilecektir. Birinci Aşama Sınavında 50 ve üstünde puan alan adaylar bildirilen gün ve saatte ikinci aşama sınavı için hazır olacaklardır.
İkinci Aşama Sınavı Müziksel Yazma(Dikte)-Okuma (solfej), Müziksel Çalma ve Müziksel Söyleme boyutlarından oluşmaktadır.
Müziksel Yazma(Dikte)-Okuma (Solfej)
Müziksel Yazma (Dikte) sınavına ikinci aşamaya girmeye hak kazanan tüm adaylar belirlenen gün ve saatte alınacaklardır. Bu sınav için adaylar kurşun kalem, silgi getirerek dağıtılacak mühürlü nota kağıdı ile hazır olacaklardır. Bu aşamada adaylardan piyano ile çalınacak ikişer motiflik iki ezgiyi nota ve süreleriyle yazmaları istenecektir. Yazma için verilen süreler çalma işlemi başlamadan önce adaylara bildirilecektir.
Müziksel Okuma (solfej) sınavına aday öğrenciler teker teker alınacak ve kendilerinden 2 motiften oluşan bir ezginin okunması istenecektir.

TABLO 2. İKİNCİ AŞAMA (MÜZİKSEL YAZMA VE OKUMA) SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU
Müziksel Yazma (Dikte)
Müziksel Okuma (Deşifre-Solfej)
Toplam
1. Ezgi
2. Ezgi
4×6.25=25
4×6.25=25

Müziksel Çalma Sınavı
Müziksel Çalma Sınavında adaylar tuşlu dokunmalı (piyano), yaylı-sürtmeli (keman, viyola, viyolonsel, kemençe, kabak kemane vb.), mızraplı, tezeneli (gitar, mandolin, bağlama, kanun, ud vb.) ve üflemeli (blokflüt, flüt, obua, klarnet, ney, mey vb.) çalgılardan biriyle hazırladıkları bir parçayı çalacaklardır.
Vurmalı (davul, zil, bateri, darbuka, def vb.) ve mekanik öğeler taşıyan, programlanabilir çalgılarla (elektronik org vb.) sınava girilmeyecektir. Aday sınavda yalnız bir çalgı çalabilecektir.
Bu sınavda adayın çalmaya yönelik özellikleri ve çalma becerileri aşağıdaki kriterler doğrultusunda ölçülür.

Doğallık-Rahatlık-Çalgıya Çalmaya Yatkınlık
Çalarken doğal, yumuşak ve rahat bir tavıra sahip olma, devinişsel bakımdan çalgı çalmaya yatkın olma özelliğine sahip olma
Doğru ve Temiz Çalma
Çalgısından doğru ve temiz ses elde edebilme,
Bütünlük, Teknik ve Eserin Düzeyi
Çalacağı eseri baştan sona bir bütün olarak koparmadan çalabilme. Eserin gerektirdiği teknik becerileri uygulayabilme.
Müziksel Yorum
Eser üzerindeki dinamikleri kullanma yoluyla eseri duyarlı ve etkili çalabilme
TABLO 3. MÜZİKSEL ÇALMA SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU
Ölçülecek Boyutlar
Doğallık-Rahatlık Yatkınlık
Doğru ve Temiz Çalma
Bütünlük, Teknik ve Eserin Düzeyi
Müziksel Yorum
Toplam
Puan
10
35
35
20
100

Müziksel Söyleme Sınavı
Bu sınavda adayın, sesini kullanmaya ilişkin özellikleri ve becerileri ölçülür. Müziksel Söyleme Sınavında tüm adaylar İstiklal Marşı’nı doğru, temiz bir sesle ve anlaşılır bir Türkçe ile söyleyeceklerdir. Sınav için hazırlanacak ikinci eser adayların kendileri tarafından seçilecektir. Bu sınavda adayların, ses özellikleri ile belirlenen eser çerçevesinde, seslerini kullanabilme becerileri ölçülecektir.
Bu sınavda adayın sesine yönelik özellikleri ve söyleme becerileri aşağıdaki kriterler doğrultusunda ölçülür.
3.1 Ses Gürlüğü
Yeterince büyük ve gür sese sahip olma
3.2 Ses Genişliği
Yeterince geniş ses alanına sahip olma
3.3 Sesin Tınısı
Güzel ve dinlenilebilir bir ses rengine sahip olma
3.4 Sesin Doğruluğu ve Temizliği
Eseri doğru ritimlerle ve temiz seslerle söyleyebilme
3.5 Konuşmada Anlaşırlık
Parçanın sözlerini önde, açık ve anlaşılır söyleyebilme
3.6 Müziksel Yorum
Eseri üzerindeki dinamikleri kullanma yoluyla yorumlama
3.7 Bütünlük
Parçanın sözlerini ve ezgisini koparmadan bütünlük içinde söyleyebilme
TABLO 4. MÜZİKSEL SÖYLEME SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU
Ölçülecek Boyutlar
Ses Gürlüğü
Ses Genişliği
Ses Tınısı
Sesin Doğruluğu ve Temizliği
Konuşmada
Anlaşırlılık
Müziksel Yorum
Bütünlük
Toplam
Puanlar
15
15
10
30
10
15
5
100

ÖĞRENCİ YETENEK SINAVI PUANIN HESAPLANMASI (ÖYSP)
Adayların Öğrenci Yetenek Sınavı Puanın (ÖYSP) hesaplanmasında 1. Aşama Sınavı katkısı %25, İkinci Aşama Yetenek Sınavı değerlendirmelerinden Müziksel Yazma-Okuma Sınavı katkısı %35, Müziksel Çalma Sınavı katkısı %25 ve Müziksel Söyleme Sınavı katkısı %15 olarak alınacak ve bunların toplamı adayın ÖYSP puanını oluşturacaktır.

TABLO 5. ÖYSP PUANININ HESAPLAMASI
1. Aşama Sınavı Katkısı
Müziksel Yazma-Okuma Sınavı
Müziksel Çalma Sınavı
Müziksel Söyleme Sınavı
ÖYSP Puanı
%25
%35
%25
%15
100

Translate »