Ana sayfa » Dökümanlar » Müzik Zümresi 2. Dönem (Bölge)

Müzik Dersi 2. dönem bölge zümre toplantı tutanağıdır. Kendinize göre düzenleyiniz.

MÜZİK DERSİ 2.DÖNEM . BÖLGE ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı tarihi:
Toplantı yeri: ……………..
Toplantı saati: 15:00
                                                    Gündem Maddeleri
1- Açılış ve yoklama,zümre başkanını seçimi,yeni gelen emir,genelge ve tebliğlerin incelenmesi,

2- 1. Dönem yapılan ünitelendirilmiş yıllık planlara göre,konu-ünite-temaların zamanında işlenip işlenemediğinin,iş takvimi ve çalışma programına uyulup uyulamadığının tespiti,varsa aksaklıkların sebeplerinin belirlenmesi ve giderilmesi için 2. dönem alınacak önlemlerin kararlaştırılması,

3- 1. Dönem plana yazılan amaç-kazanım-hedef ve hedef davranışların gerçekleşme durumunun değerlendirilmesi ve aksaklık varsa yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi,

4- 1. Dönem yararlanılan kaynak,araç-gereçlerin seçimindeki uygunluk ve aksaklıkların tespiti,varsa aksaklıkların giderilmesi için alınacak tedbirlerin ve yeni malzeme alımına gerek olup olmadığının belirlenip,ünitelendirilmiş yıllık plana not edilmesi,

5- 1. Dönem diğer zümre ve ders öğretmenleriyle yapılması kararlaştırılan işbirliğinin yaralı ve uygun olup olmadığı,görülen aksaklıkların neler olduğu ve giderilmesi için yapılacak değişikliklerin ilgili öğretmenlerle birlikte belirlenerek ünitelendirilmiş yıllık plana kaydedilmesi,ders içi ilişkilendirmeler, diğer derslerle ilişkilendirmeler,ara disiplinlerle ilişkilendirmelerin iyi yapılıp yapılamadığı,varsa bu konudaki sorunların belirlenip yazılması,

6- 1. Dönem yapılan yazılı ve uygulamalı sınav sayılarının yeterli olup olmadığı,sınav çeşitlerinin derse uygunluğu ve zamanlarının düzenli yürüyüp yürümediğinin tespiti,derslerde yaptırılan performans görevlerinin ve değerlendirme yöntemlerinin gereği gibi yürüyüp yürümediğinin belirlenmesi,öğrencil ere teker teker veya grup çalışması şeklinde verilen projelerle ilgili işlerin uygulanmasında varsa yapılması gereken değişikliklerin karara bağlanması,

7- 1. Dönem derslerdeki başarı ve başarısızlık %’lerinin şubeler bazında tek tek tespit edilmesi,derste ulaşılmak istenen başarıya ulaşılıp ulaşılamadığının belirlenmesi,şubeler arası farklılıkların nedenlerinin belirlenmesi,ikinci dönem başarının yükseltilmesi için öğretmenlerce alınacak ek tedbirlerin kararlaştırılması ve yeni hedef başarı%’sinin tespit edilmesi,

8- 2104-2488 sayılı tebliğler dergisinde belirtilen Atatürk ilke ve inkılaplarının ders programına aktarılması.

9- Ödev yönetmeliğinin incelenmesi ve ödev  konularının belirlenmesi

10- Dilek ve temenniler,kapanış

Gündem Maddeleri Görüşülmesi ve Alınan Kararlar

1…………………. Eğitim-Öğretim Yılı 2.Dönem Müzik Öğretmenleri Zümre Toplantısı, ……………………..En kıdemli  müzik öğretmeni ….. başkanlığında, saat 15:00’da yapıldı…………………………………………………. toplantıya katıldığı tespit edildi. Koordinatör Okul müdürünün oluşturduğu  Gündem maddeleri okunarak  yukarıda yazılan gündem belirlendi ve karara bağlandı

2- 1. Dönem yapılan ünitelendirilmiş yıllık planlara göre, konu, ünite ve temaların zamanında işlenebildiği, herhangi bir aksaklık yaşanmadığı belirtilirken,  öğrenci düzeyinin üzerinde olduğu düşünülen bazı konuların, düzeye göre esnetilerek işlenmesi kararlaştırıldı.

3- 1. Dönem plana yazılmış olan amaç, kazanım, hedef ve hedef davranışların büyük ölçüde gerçekleştiği belirtildi. Müzikte diziler ve makamlar konusu üzerinde zaman zaman yapılacak tekrar ve pekiştirmelerle, kazanımlar üzerinde tam başarının sağlanacağı kararı alındı. Dersin işlenişinde bona ve eserin uygunluğu ölçüsünde solfej çalışmalarının yapılması ve bu çalışmaların blokflüt çalışmalarına da aktarılmasının önemine değinildi.

4- 1. Dönem ders kitabı, öğretmen kılavuz kitabı, blokflüt ve çeşitli ritim çalgılarının kullanıldığı belirtildi. Bu araç ve kaynakların programın işlenişine uygun olduğu, ancak yetersiz kaldığı, her okulda bir müzik odasının bulunması; org, CD çalar, Orff çalgıları, geniş bir müzik arşivi gibi donanımlarla zenginleştirilmesi gerektiği, fakat her okulda bunun için uygun ortam ve mekanın olmadığı konuşuldu.

5- 1. Dönem boyunca Fen ve Teknoloji öğretmenleriyle sesin oluşumu konusunda, Bilgisayar öğretmenleriyle müzikte bilişim teknolojilerinden yararlanma konusunda, Sosyal Bilgiler öğretmenleriyle Çanakkale Savaşı konusunda kaynak edinme ve bazı türkülerin yöreleri ile ilgili bilgi edinme konusunda, Türkçe öğretmenleriyle özellikle bazı türkülerde şivesel sözcüklerin yapıları ve anlamları konusunda, Beden Eğitimi öğretmenleriyle ritim kalıplarının hareket ve dansa dönüştürülmesi konusunda, 1kademenin birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğretmenleriyle şarkıların söylenişi ve çalınışı konusunda işbirliği ve fikir alış verişinde bulunulduğu ve bunun programın işlenişinde çok olumlu etkileri olduğu belirtilerek, bu uygulamanın 2.dönem de devamına karar verildi.

6- 1. Dönem,sene başında alınan karar gereği yazılı sınav yapılmadığı, iki adet ders ve etkinliklere katılım notu ile performans görev notu verilmesinin , öğrencilerin kendini ifade etmesine daha faydalı olacağı belirtildi. Performans görevleri ve değerlendirilmesi konusunda bir aksaklık yaşanmadığı, ancak bazı öğrencilerin performans görevleri konusunda yeteri kadar duyarlı ve sorumlu davranmadığı, bu öğrencilere dönem boyunca çeşitli sorumluluklar verilerek bu sorunun giderilebileceği kararına varıldı.

7- 1. Dönem, derste hedeflenen başarıya büyük ölçüde ulaşıldığı, ancak bazı öğrenci ve velilerin, SBS ve diğer sınavlarda müzik dersine yer verilmediği gerekçesiyle, müzik dersine gereken önem ve ilgiyi göstermemesi nedeniyle zaman zaman problem yaşandığı belirtildi. Bu konuda veli ve öğrencilerle yapılacak toplantı ve görüşmelerle,  müzik dersinin önemliliği ve gerekliliği hususunda insanların bilinçlendirilmesine karar verildi
Şubeler arasında çok belirgin farklar olmadığına, ancak tesadüf eseri yetenekli ve ilgili öğrencilerin bazı sınıflarda yoğunlaştığına ve bu sınıflarda öğrencilerin uygulamalı ve ortak çalışmalarda birbirlerini motive etme fırsatı yakaladıklarına dikkat çekildi. Öğrenci başarısı değerlendirilirken, müzik kabiliyeti olmayan öğrenciler de düşünülerek, sadece uygulamaya yönelik değil, teorik bilgilerini ölçmeye yönelik çalışmalar da yapılacağı kararına varıldı.
2. Dönem,okul bünyesinde yapılacak çeşitli etkinliklerle motivasyonun ve dolayısıyla başarı yüzdesinin arttırılması, müzik eğitiminde başarının %100 olması hedeflendi.

8- 2104-2488 sayılı tebliğler dergileri okunarak  belirtilen Atatürk ilke ve inkılaplarının derslerde ve kutlama anma günlerinde gereğince işlenmesine karar verildi.

9– Ödev yönetmeliği okunarak performans görevi olarak uygulamalı çalışmalar verilmesine karar verildi. Proje ödevi alan öğrencilere bilgi seviyesine göre konular tesbit edilip verilmesine karar verildi.

10– Başarılı bir dönem geçirmek dileğiyle toplantıya son verildi.,

6 thoughts on “Müzik Zümresi 2. Dönem (Bölge)

  1. hocam üye olmama rağmen şuan zümre indirme linki görünmüyor bir yardımcı olmanız mümkün mü?

Comments are closed.

Translate »