Ana sayfa » Genel » Sesimizi Duyan Var mı?

    Millî Eğitim Bakanlığınca 2013 yılı için dallar bazında ataması yapılacak öğretmen sayıları geçtiğimiz günlerde Bakanlığın internet sitesinden duyuruldu. Açıklanan sayılara göre toplam atanacak öğretmen sayısı 40 bindir. Okullarını bitirip sınavları başarıp yıllardır atama bekleyen genç öğretmenler için ayrılan kontenjan, verilen bu çok yetersiz atama sayısının da altındadır: 40 bin toplam atama sayısının 39432’si ilk atama; 568’i kurumlar arası nakil, açıktan atama veya millî sporcu kontenjanıdır.

Açıklanan kontenjanlar arasında en büyük haksızlık da müzik öğretmenlerine yapılmıştır. 2013 yılı için 192’si ilk atama olmak üzere toplam 195 müzik öğretmeni ataması yapılacağı duyurulmuştur. Atanacak her on öğretmenden biri (her atama döneminde olduğu gibi) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dalındandır. Buna karşılık atanacak her 205 öğretmenden biri müzik dalından olacaktır. Belirlenen kontenjanlar içinde müzik öğretmenlerine ayrılan oran yüzde yarımın da altındadır. Ayrıca atanma için KPSS baraj puanının 60 olarak belirlenmesi, 192 sayısının da doldurulmasını olanaksız kılmaktadır. Hâlen uygulanmakta olan KPSS sınavının soruları müzik öğretmenlerinin öğrenim gördüğü derslerden uzak olduğundan atama bekleyen müzik öğretmenlerinden ancak yüz kadarının baraj puanına ulaşabildiği belirtilmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı, derneğimizin ısrarlı girişimleri sonucunda ortaokul ve liselerde haftalık bir saatlik zorunlu ortak müzik dersinin yanında seçmeli müzik derslerini yeniden açmıştır. Ancak şimdi bu derslerin öğretmenini atamamakta, binlerce eğitim kurumunu, milyonlarca öğrenciyi müzik öğretmensiz bırakmaktadır.

Bilindiği gibi, 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda belirlenen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları; Türk milletinin bütün fertlerini “Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren(…) yurttaşlar olarak” yetiştirmeyi; “Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip(…) kişiler olarak” yetiştirmeyi; “ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar(…) kazandırmayı” öngörür. Bu amaçların gerçekleşebilmesi, Her derecedeki eğitim kurumunda bilimsel, sosyal, kültürel dersler içinde güzel sanatlar eğitimine ve özellikle müzik eğitimine gereken önemin, ağırlığın verilmesiyle ve bunun gereği olarak yeterli sayıda/ donanımda müzik eğitimcisi istihdam edilmesiyle olanaklıdır.

Okullarda müzik öğretmeni kontenjanını daraltan bir diğer etken ise Bakanlığın ilk ve ortaöğretim kurumlarında, eğitimcilerin, demokratik kitle örgütlerinin, halkın gösterdiği çok büyük tepkilere rağmen “4+4+4” sistemini uygulamaya koymasıdır. Bilimsel, demokratik ve laik eğitim sistemine aykırı, Türkiye’nin doksan yıllık cumhuriyet dönemi eğitim deneyimin ve birikimini yok sayan bu uygulama ile ilköğretim beşinci sınıf öğrencileri sınıf öğretmenlerinden kopartılmış; sınıf öğretmenlerinin beşte biri de işsiz bırakılarak dal öğretmenliğine yöneltilmiştir. Bu durum sınıf öğretmenlerini güçlükler, çıkmazlar içinde bırakırken dal öğretmenlerine büyük haksızlık yapılmıştır. Bakanlığın ülke gerçeklerine taban tabana zıt biçimde uygulamaya koyduğu bu kararla toplam 3330 sınıf öğretmeni arkadaşımız müzik dalına yöneltilmiştir. Müzik dalı dışında yapılan bu atamalarla müzik öğretmeni atamasının sınırlandırılmasına gerekçe yaratılmış, öte yandan okullarda görev yapmakta olan genç müzik öğretmenleri de norm kadro sıkıntıları yaşamış, il içi ve il dışı atamalarda mağdur edilmiştir.

Öğretmenlikte her dalın kendine özgü yetiştirme tarzı, güçlük derecesi, özellikleri vardır. Müzik öğretmenliği, dalın gerektirdiği yeterli müzik kulağına, sesine, yeterli birikim ve donanıma sahip olmayı gerektiren; oldukça güç bir yetenek sınavıyla girilen ve bu dala özgü derslerle yıllar boyu yoğun bir eğitimin sonucunda ulaşılan bir alandır. Elbette bu durum gerek sınıf öğretmenliği ve gerekse diğer dallar için de geçerlidir.

Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarıyla ilgili kararını ivedilikle yeniden düzenlemeli; alınacak toplam öğretmen sayısı okulların gerçek gereksinimine uygun biçimde artırılmalıdır.

2013 yılı içinde okulların müzik öğretmeni gereksinimi ve ataması yapılmamış öğretmenler de dikkate alınarak en az 1500 müzik öğretmeni atanmalıdır.

Müzik öğretmenlerinin dal dışından atamalarla yapay olarak yaratılan norm kadro, il içi ve il dışı atanmalarında yaşadığı mağduriyet giderilmelidir. Müzik öğretmenliğine dal dışından atama yapılmamalıdır.

KPSS sınav soruları öğretmenlik dallarına göre düzenlenmeli, bu yıl için belirlenen 60 puan uygulaması düşürülmeli, alanda yaşanan haksızlık giderilmelidir

Bakanlığın ülke gerçeklerini yok sayarak uygulamaya koyduğu ve geride bıraktığımız öğretim yılında yarattığı sorunlarla yanlışlığı somut biçimde ortaya çıkan “4+4+4” sistemine son verilmeli, Eğitim sistemimiz Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları doğrultusunda demokratik bir katılımla yeniden düzenlenmelidir.

“4+4+4”sistemiyle ilkokullardan müzik ve resim öğretmeni norm kadrosunu kaldıran, ilk üç sınıftaki haftalık iki saatlik müzik ve resim derslerini tek saate düşüren uygulamaya son verilmeli, dersler yeniden iki saat olarak düzenlenmeli ve her okula en az bir müzik öğretmeni atanacak biçimde norm kadrosu verilmelidir.

Müzik öğretmenleri, uğradığı haksızlıklar ve eğitimin sanatsız bırakılması girişimleri karşısında sessiz kalmayacaktır.

Kaynak

2 thoughts on “Sesimizi Duyan Var mı?

  1. Aynen bu yazıda da denildiği gibi bir milletin çocukları sanatsız ve öğretmensiz kalmamalıdır .Sorumlusu hükümettir..Müzik öğretmenliği kadrolarınada 1500 tane öğretmen atanmalıdır..

Comments are closed.

Translate »