Ana sayfa » Dökümanlar » Yeni İlköğretim Yönetmeliğindeki Değişiklikler
yonetmel__k

Yeni İlköğretim Yönetmeliğindeki Değişiklikler

* Haftalık ders programlarının hazırlanmasında öğretmen mazeretleri ile ilgili eski yönetmelikte herhangi bir ibare yer almazken yeni yönetmelikte “Haftalık ders programı, öğretim yılı başında ve gerekli hallerde ders yılı içinde okul yönetimince hazırlanır. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre öğretmenlerin mazeretleri de dikkate alınarak dengeli olarak dağılımı yapılır ve ilgililere imza karşılığı duyurulur.” ibaresi yer almıştır. Her ne kadar “mazeret” kelimesinin içinin doldurulması farklı yorumlara açık olsa da; yüksek lisans ve doktora yapan eğitimcilerimizin elini güçlendirmiştir.

* Yemek ve dinleme süresinde üst sınır artırıldı: Eski yönetmelikte “en az 40 , en çok 60 dakika” olan ibare; “en az 40, en çok 90 dakika” şeklinde değiştirildi.

* Eski yönetmelikte “Beslenme yapılan teneffüsün süresi 20 dakikadır” ibaresi kaldırılmıştır. Yeni yönetmelikte “Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika ayrılır.” İfadesine yer verilmiş. Dolayısıyla beslenme teneffüsü yapma zorunluluğu kaldırılmıştır.

* İlkokul, Ortaokul ve İmam-Hatip Ortaokullarında yeni yönetmelikle performans görevi kaldırılmıştır. Öğrenci başarısı 5.,6.,7. ve 8. sınıflarda “sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.”

*Öğrencinin bir üst sınıfa geçmesi zorlaştı. Artık yıl sonu notu değil, yıl sonu puanı geçerli kriter olarak alınacak. Eski yönetmelikte “bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem notunun aritmetik ortalaması her ders için 2’den aşağı olamaz.” ibaresi yeni yönetmelikte “Bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem başarı puanının aritmetik ortalaması, her ders için 45,00’dan az olamaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

* Öğrencinin davranış notlarını eskiden tüm ders öğretmenleri verirken “her öğrencinin davranışları, belirlenen ölçütler dikkate alınarak ilkokullarda aynı sınıfta ders okutan diğer öğretmenlerin de görüşleri alınarak sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şubede ders okutan öğretmenler tarafından değerlendirilir.” ; yeni yönetmelikte bu kaldırılmış, sadece şube rehber öğretmeni tarafından verileceği “Ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışları, Davranış Puanı Ölçütleri EK-4’de verilen ölçütler kullanılarak ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şube rehber öğretmeni tarafından aynı sınıfta ders okutan diğer öğretmenlerin de görüşleri alınarak “(1) Geliştirilmeli”, “(2) İyi”, “(3) Çok iyi”; şeklinde değerlendirilir.” belirtilmiştir.

* Yeni yönetmelikle ortaokullarda devamsızlık sınırı getirildi. Öğrencinin devamsızlığı nedeniyle sınıf tekrarı yaptırılmasının yolu açıldı: “Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağına yazılarak e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir.”

* Nöbetçi öğretmenin görev süresinde değişiklik yapıldı. Eski yönetmelikte “Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 20 dakika önce başlar, son ders bitiminden 20 dakika sonra sona erer.” ifadesi; “Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla kısaltılabilir.” şeklinde değiştirildi.

* Yeni yönetmelikle Başarı Belgesi ve Üstün Başarı Belgesi kaldırıldı. Onur Belgesi yerine İftihar Belgesi getirildi. “İlköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın;
a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren,
b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler “İftihar Belgesi” EK-8 ile ödüllendirilir.
c) İftihar Belgesi, ilkokullarda sınıf öğretmeninin teklifi ve okul yönetiminin kararı doğrultusunda, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunca verilir.”

* Öğrencilerin nöbet görevinde değişiklik yapıldı. “Nöbetçi öğrenci kendi devresinde, ders saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutar.” ibaresiyle öğrencilerin sadece teneffüslerde nöbet görevinin ifa edeceği belirlenmiş oldu.

Yeni Yönetmeliği indirmek için BURAYA tıklayınız.

Translate »